КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ЛОВЕЧ

5500 Ловеч, ул. "Търговска" № 24, дом "Преслав", ет.2; ст. 222,
e-mail: кiip _lovech@abv.bg , GSM 0896 686 115 и GSM 0896 686 116


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви , че съгласно чл.3.3, т.3 от Устава на КИИП

ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2022 г. се внася до 20 декември на настоящата (2021) година.

 

Размерът на вноските е както следва:

Пълна проектантска правоспособност (ППП) - 120,00 лв.

Ограничена проектантска правоспособност (ОПП) - 120,00 лв.

Втора проектантска правоспособност (ППП или ОПП)
- придобита въз основа на една и съща диплома - 120,00 лв.
- придобита въз основа на друга диплома (втора) - 120,00 лв.Членове на КИИП, които временно не упражняват придобитата правоспособност ("замразена" правоспособност) заплащат членския внос в размер на - 24,00 лв. до 20 декември 2021 г.
Периодът на замразяване на правоспособността е за цялата календарна година като проектантите задължително връщат в РК Ловеч своя персонален печат.
ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ: През годината на замразяване проектантът няма право да размрази правоспособността си и да получи обратно печата си.

Членовете на КИИП, заплатили членския внос след срока (20 декември 2021 г.)
- От 21-31 декември 2021 г. са без право да бъдат избирани за делегати и не участват в определяне на делегатската квота. По решение на УС на КИИП от 2017 г. те получават Удостоверението си след 31 януари 2022 г.

- От 1 януари до 31 март 2022 г. подават Заявление в РК, плащат встъпителна вноска 150 лв. и членски внос (120 лв) за 2022 г., след което си получават удостоверението.

- След 1 април 2022 г. кандидатстват в КИИП по общия ред, като нови членове. За нови членове на КИИП встъпителната вноска е в размер на 150 лв. и членски внос 120 лв. за 2022 г.

 

ВНИМАНИЕ!
Уважаеми колеги, имайте предвид, че след посочените по-горе срокове съгласно чл.3.1, ал.5, т.2 от Устава на КИИП "Членството се прекратява при отпадане поради невнасяне на членските вноски в срока по чл.3.3, т.3" от Устава на КИИП.

Сумата се превежда по банков път или се внася в банков клон по посочената по-долу банкова сметка на КИИП РК Ловеч без да е необходимо да се посещава офиса на КИИП Ловеч.

БАНКОВА СМЕТКА за плащане на членския внос

КИИП ЛОВЕЧ
УНИКРЕДИТ-БУЛБАНК - клон Ловеч
BIC: UNCR BGSF
IBAN: BG 42 UNCR 7527 10000 59593


Платежният документ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да съдържа регистрационния номер и трите имена на члена на КИИП.

В случай, че вносителят не е титуляра - член на КИИП, за когото се плаща членския внос, в основанието за плащане задължително се вписват регистрационния номер в КИИП и трите имена на човека, за когото се плаща.

В случай, че фирми заплащат членски внос на членове на КИИП РК Ловеч, следва да представят списък с регистрационните номера и трите имена в офиса на РК Ловеч, едновременно с платежния документ. Изпращането на двата документа може да се извърши по е-mail: kiip_lovech@abv.bg.
Фактури на фирми не се издават!
Фактурите се издават само и единствено на физическите лица - членове на КИИП РК Ловеч в срок от 5 дни, смятано от момента на превода.

 

Председател на КИИП РК Ловеч:
инж. Донка Пенчева тел. 0896 686 115
Технически сътрудник:
Кольо Колев тел. 0896 686 116