КИИП Ловеч > начало

ЗА НАС

Цели
Основните цели на КИИП са:
1. Съдейства за формирането на национална политика за развитието на проектното дело в България в качеството си на независим партньор на законодателната и изпълнителната власт;
2. Защитава обществения интерес в областта на инвестиционното и устройственото проектиране
3. Представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси;
4. Съдейства за издигане на престижа на проектанта в обществото;
5. Не допуска монополизъм, нелоялна конкуренция и неравноправно положение между своите членове;
6. Създава условия за свободен избор на инженери от страна на клиента (възложителя);
7. Оказва съдействие за защита на авторските права на инженера върху проекта и практическата му реализация в съответствие с действащото в страната законодателство за авторското право и сродните му права;
8. Изготвя и представя становища по нормативни актове, свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството;
9. Поддържа конкурсното начало в проектирането;
10. Осъществява сътрудничество със сродни камари и професионални организации на национално и международно равнище;
11. Съдейства за получаване на информация за благоприятни условия за застраховане;
12. Утвърждава правила за работа и съдейства за провеждането на стажа на проектантите с ограничена правоспособност;

 
НОВИНИ