КИИП Ловеч > начало

ЧЛЕНОВЕ

секция "Конструкции на сгради и съоръжения" (КСС)
Пълна проектантска правоспособност.
Ограничена проектантска правоспособност.

секция " Транспортно строителство и транспортни съоръжения" (ТСТС)
Пълна проектантска правоспособност.
Ограничена проектантска правоспособност.

секция "Електротехника, автоматика и съобщителна техника" (ЕАСТ)
Пълна проектантска правоспособност.
Ограничена проектантска правоспособност.

секция"Геодезия, приложна геодезия" (ГПГ)
Пълна проектантска правоспособност.
Ограничена проектантска правоспособност.

секция "Водно строителство" (ВС)
Пълна проектантска правоспособност.
Ограничена проектантска правоспособност.

секция "Отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника, топло и газоснабдяване" (ОВКХТ)
Пълна проектантска правоспособност.

секция "Технологии" (Т)
Пълна проектантска правоспособност.

секция "Минно дело, геология и екология" (МДГЕ)
Пълна проектантска правоспособност.
Ограничена проектанска правоспособност.


регионална комисия за оправомощаване на технически контрол "Строителни конструкции"
Членове

технически контрол - част "Строителни конструкции"
Членове

 
НОВИНИ