КИИП Ловеч > начало

КАМАРА НА ИЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ - ГРАД ЛОВЕЧ
КИИП ЛОВЕЧ

Адрес
гр. Ловеч, ул. ”Търговска” № 24, дом ”Преслав”, етаж 3, стая № 222
моб.тел. 0896 686115 и 0896 686116.
e-mail: kiip_lovech@abv.bg

Работно време
Вторник, Сряда, Четвъртък и Петък от 10,00 ч.до 13,00 ч.

Секции
Регионалната колегия на КИИП Ловеч е учредена с учредително областно събрание проведена на 11.11.2003 г. Учредителитe са 33 проектанти. Учредени са 8 професионални секции - съгласно ЗКАИИП. Избрани са председател на областната колегия, областно ръководство и контролен съвет.

Членство
Към 30.04.2020 г. в регионалните професионални секции към КИИП Ловеч членуват 125 проектанти разпределени по секции , както както следва:

КСС - 42
ТСТС - 6
ВС - 23
ГПГ - 22
ЕАСТ - 24
ОВКХТТГ - 5
Технология - 3
МДГ - 2
Лица оправомощени за технически контрол по част "Конструктивна" - 8


 
НОВИНИ